Contact
str. G-ral Berthelot nr.28 -30, sector 1, Ro 70738, Bucureşti
Telefon: (021) 317 2895, (021) 310 4219
Fax: (021) 317 2895
Direcţia Generală Juridic
Atribuţii: 

a) asigurarea reprezentării intereselor legitime ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel;
b) acordarea avizului de legalitate pentru actele expres prevăzute de lege, emise de către minister;
c) asigurarea consultanţei şi a asistenţei juridice, la cerere, direcţiilor generale/direcţiilor/altor compartimente funcţionale din cadrul ministerului;
d) asigurarea consultanţei în elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de minister, precum şi a actelor administrative cu caracter normativ;
e) asigurarea punerii în executare a Legii 10/2001, prin gestionarea notificărilor formulate în temeiul acestui act normativ, realizarea activităţilor necesare soluţionării notificărilor, prin participarea la lucrările comisiei interne constituite în acest scop, precum şi prin elaborarea ordinelor-acte de dispoziţie - de soluţionare a notificărilor;
f) asigurarea secretariatelor Colegiului Central de Disciplină şi Colegiului de Onoare al ministerului şi, în acest sens: efectuarea de referate pentru fiecare cauză aflată pe rolul Colegiului Central de Disciplină şi/sau Colegiului de Onoare, participarea la lucrările Colegiului Central de Disciplină şi ale Colegiului de Onoare, asigurarea motivării, redactării şi expedierii hotărârilor pronunţate de Colegiul Central de Disciplină şi Colegiului de Onoare;
g) asigură participarea la Comisia de trecere pe cheltuieli;
h) asigură secretariatul Comisiei de Disciplină de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
i) asigură secretariatul Comisiei de analiză a cererilor asociaţiilor /fundaţiilor în vederea acordării statutului de utilitate public;
j) asigurarea consultanţei de specialitate cu ocazia negocierii contractului colectiv de muncă;
k) avizarea, în raport cu prevederile legale în vigoare a dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de conferenţiar şi profesor universitar precum şi a dosarelor înregistrate la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea atribuirii titlului de doctor în ştiinţe; 
l) evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005; 
m) gestionează memoriile adresate Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului în baza OUG nr. 214/1999 aprobată prin Legea nr.670/2002.
n) avizarea comenzilor de ştampile pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior, elaborate de direcţiile de specialitate din cadrul ministerului. 

Ultimele articole